Tlak vzduchu

Tlak vzduchu

V atmosféře jsou molekulární síly, které vedou k větší nebo menší soudržnosti pevných látek a kapalin, u plynů natolik malé, že částice plynu se mohou prakticky volně pohybovat. Plyny se rozšíří do každého dostupného prostoru a smíchají se s již přítomnými plyny. Objem plynu se převážně skládá z volného objemu a čistého objemu molekul plynu, …

Read More Read More

Olejový aerosol ve vzduchu

Olejový aerosol ve vzduchu

Uhlovodíky, konkrétně v podobě olejových aerosolů ve vzduchu, jsou významnou součástí organické chemie a mají klíčovou roli v mnoha průmyslových procesech. Uhlík, základní prvek všech organických sloučenin, má schopnost tvořit s dalšími atomy uhlíku řetězce libovolné délky. Uhlovodíky, tvořené prvky uhlíku a vodíku, představují rozsáhlou skupinu sloučenin, z nichž některé jsou v přírodě přítomny ve …

Read More Read More

Vlhkost ve vzduchu

Vlhkost ve vzduchu

Vlhkost ve vzduchu hraje klíčovou roli pro všechny formy života na Zemi. Povrchová voda z potoků, řek, jezer a moří se odpařuje a ve formě plynného skupenství se mísí se vzduchem. Tento proces odpařování zároveň umožňuje, aby se vlhkost ve vzduchu objevovala i ve formě jemně rozptýlených kapének různých velikostí, což vede k tvorbě hustšího …

Read More Read More

Čistota vzduchu

Čistota vzduchu

Částice prachu ve vzduchu představují pevné látky různého druhu, tvaru, struktury a hustoty, které mohou být klasifikovány podle velikosti částic. V pohybujícím se vzduchu prach nepodléhá zákonům gravitace, ale při zastavení vzduchu se usazuje pomalu. Saze jsou shluky uhlíkového prachu vznikající z neúplného spalování a mají korozi způsobující účinek, s velikostí částic 2 – 6 …

Read More Read More

Argon (Ar)

Argon (Ar)

Argon (z řeckého slova argos, což znamená nečinný) je monoatomický, nulový, chemický prvek patřící do skupiny vzácných plynů. Známé nejsou žádné skutečné sloučeniny argonu, což odráží jeho chemickou inertnost. Argon je těžší než vzduch a může mít udušující účinek. Tento plyn je bezbarvý, bez zápachu a netoxický. V uzavřených prostorách může vytlačit dýchací vzduch, přičemž …

Read More Read More

Vodík (H2)

Vodík (H2)

Vodík (H2) je bezbarvý, hořlavý, netoxický, bez zápachu a mnohem lehčí než vzduch. Ve spojení s chlórem nebo kyslíkem tvoří vodík vysoce detonující a výbušné směsi. Hoří téměř neviditelným světle modrým plamenem a vytváří vodní páru. Při unikání s vysokou rychlostí hrozí nebezpečí samovznícení. Vodík má mimořádný biologický význam. Většina energie vyvinuté svaly organismů je …

Read More Read More

Dioxid uhličitý (CO2)

Dioxid uhličitý (CO2)

Dioxid uhličitý (CO2) je bezbarvý plyn, který nehoří, má slabě kyselý zápach, působí udušením a je těžší než vzduch. Při uvolnění pod teplotu sublimace dochází k vytvoření suchého ledu v důsledku ochlazení. Dioxid uhličitý není v běžně přijímaném smyslu jedovatý (limit pro expozici na pracovišti je 9000 mg/m^3). Při koncentraci dioxidu uhličitého 3 % člověk …

Read More Read More

Kyslík (O2)

Kyslík (O2)

Kyslík (O2) je bezbarvý plyn, který podporuje hoření a je bez zápachu. Jeho molekulární forma je mimořádně reaktivní a tvoří sloučeniny téměř se všemi prvky, což ho činí biologicky nesmírně důležitým. Kyslík je zásadní živinou a nezbytný pro udržení života většiny organismů. Pouze několik druhů bakterií (anaeroby) dokáže žít zcela bez přítomnosti kyslíku. Dospělý člověk …

Read More Read More

Dusík (N2)

Dusík (N2)

Dusík (N2) je plyn, který se vyznačuje řadou jedinečných vlastností – je inertní, bezbarvý, nehořlavý, netoxický, bez zápachu a může působit udušením. Ve svém základním stavu tvoří dusík velmi stabilní dvouatomové molekuly. Díky své téměř inertní povaze slouží dusík jako vynikající ředidlo kyslíku a je často využíván k diluci hořlavých plynů nebo jako ochranný a …

Read More Read More

Složení vzduchu

Složení vzduchu

Atmosférický vzduch je fascinující směsí plynů, které jsou základem života na Zemi. Přestože je složení vzduchu na povrchu relativně stabilní, ve vyšších vrstvách atmosféry začínají dominovat lehčí plyny. Vzduch není pouze směsí rozmanitých plynů, ale obsahuje také kapalné a pevné složky. Z chemického hlediska je vzduch dynamická směs, kde převažují dusík, kyslík, argon a oxid …

Read More Read More