Úprava kondenzátu ve systémech stlačeného vzduchu

Úprava kondenzátu ve systémech stlačeného vzduchu

Úprava kondenzátu ve systémech stlačeného vzduchu je klíčovým prvkem pro zajištění kvality stlačeného vzduchu a ochranu životního prostředí. Komprese vzduchu přináší jako vedlejší produkt velké množství kondenzátu, který je směsí vody, oleje a dalších nečistot přítomných ve vzduchu. Tento kondenzát obsahuje škodliviny nasáté z atmosféry, které jsou absorbovány vodními aerosoly, včetně uhlovodíků z mazacího oleje kompresoru, emisí spalin (např. oxidu siřičitého) a výparů rozpouštědel, stejně jako různých mikroprachů. V důsledku toho se tvoří olejový a mastný nebo vysoce agresivní kondenzát, který může být závislý na typu použitého kompresoru.

Kondenzát bez obsahu oleje se podobá destilované vodě a snadno absorbuje minerální látky, což je důležité pro pochopení, jak se s tímto kondenzátem zachází. Atmosférický vzduch obsahuje velké množství kyselých složek uvolněných spalováním fosilních paliv. Kondenzát, obohacený koncentrací, může mít sníženou hodnotu pH až na přibližně pH 4, což vyžaduje speciální způsoby ošetření.

Zpracování kondenzátu získává na významu s rostoucím ekologickým povědomím a stále přísnější legislativou. Zvláště kondenzáty obsahující olej musí být ošetřeny předtím, než jsou vypuštěny do kanalizace. Jednou z metod je použití kondenzačních pastí, olejovodních separátorů a zařízení pro oddělení emulzí, což umožňuje efektivní oddělení oleje od vody.

Při zpracování emulzí se používají flokulační činidla, která adsorpčně vážou jemně emulzované olejové kapky k mikroflokům. Tím se zlepšuje proces flokulace a usnadňuje se sedimentace nebo flotace znečišťujících látek. Ultrafiltrace je další proces, který se spoléhá na membránovou technologii k oddělení větších molekul od menších, což umožňuje dosažení vysoké čistoty filtrátů.

Typy kondenzátu zahrnují hrubě dispergované směsi, jemně dispergované směsi, emulze a roztoky. U hrubě dispergovaných směsí lze použít gravitační separaci následovanou selektivní adsorpcí pomocí aktivního uhlí. Jemně dispergované směsi vyžadují sofistikovanější přístupy, jako je koalescenční předfiltrace a následná adsorpce aktivním uhlím.

Olejovodní separátory s integrovanými filtry aktivního uhlí účinně oddělují kondenzáty obsahující olej na olej a vodu. Úspěšnost těchto separátorů je závislá na pravé směsi oleje a vody, protože nejsou vhodné pro zpracování stabilních emulzí. Zásadní je pravidelná kontrola obsahu oleje ve vyčištěné vodě, aby bylo zajištěno, že jeho hladina zůstává pod limitní hodnotou.

Ultrafiltrační zařízení poskytují řešení pro rozdělení emulzí kondenzátu kompresoru na olej a vodu pomocí křížové filtrace bez použití přísad. Použití keramických membrán, jako je karbid křemíku, zajišťuje vysoký výkon filtrace s dlouhou životností membrány. Plně automatické ovládání a integrovaný olejový separátor s koalescenčním stupněm výrazně zvyšují kapacitu filtrace a snižují zátěž membrány.

Pro správné dimenzování zařízení pro oddělení emulzí je důležité zvážit kapacitu kompresoru, dobu používání a parametry instalovaných sušiček. Při návrhu je také třeba brát v úvahu různé podmínky provozu, což umožňuje přesně odhadnout roční množství kondenzátu.

Závěrem, efektivní zpracování kondenzátu je nezbytné nejen pro zachování kvality stlačeného vzduchu, ale i pro ochranu životního prostředí. Inovativní technologie, jako jsou olejovodní separátory a ultrafiltrační zařízení, hrají klíčovou roli v dosahování těchto cílů.


Comments are closed.