Úprava stlačeného vzduchu

Úprava stlačeného vzduchu

Úprava stlačeného vzduchu: úpravné jednotky a příslušenství

Úprava stlačeného vzduchu je zásadní proces, který zajišťuje, že vaše pneumatické nářadí a systémy fungují efektivně a bezpečně. To zahrnuje řadu různých technik a zařízení, včetně filtrů stlačeného vzduchu, regulátorů tlaku, sušiček vzduchu a jiných úpravných jednotek. V následujícím článku se podíváme blíže na tyto aspekty a jak správně a efektivně upravit stlačený vzduch.

Kvalita stlačeného vzduchu je zásadní pro zajištění bezproblémového průběhu výrobních procesů a zamezení nepřijatelně vysokých nákladů na odmítnutí výrobků. Znečištění obsažené ve stlačeném vzduchu, jako jsou kapky vody, olejové aerosoly nebo prach, může vážně narušit kvalitu konečných produktů a výrazně zvyšovat provozní náklady. Výběr správné kvality stlačeného vzduchu by měl být v souladu s politikou kvality dané společnosti a měl by také předvídat budoucí požadavky na čistotu vzduchu.

Voda ve formě páry představuje běžný problém ve stlačeném vzduchu. Tato vlhkost může způsobit korozivní poškození potrubních systémů, snížit výkonnost nástrojů a zkrátit jejich životnost. Pro odstranění vody z vzduchu se používají různé metody sušení, jako jsou chladicí sušičky a adsorpční sušičky. Je zásadní pochopit, že množství oddělené vody se liší v závislosti na aplikaci stlačeného vzduchu, což určuje vhodnou kombinaci chladičů a sušičů pro danou situaci.

Olej ve stlačeném vzduchu je dalším významným zdrojem kontaminace, který závisí na typu a konstrukci kompresoru. Moderní mazané kompresory jsou navrženy tak, aby minimálně kontaminovaly vzduch olejem. Přesto je často nutné použití vícestupňových filtrů pro další snížení obsahu oleje v dodaném vzduchu, přičemž je třeba vzít v úvahu jak kvalitní omezení, tak i energetické náklady.

Mikroorganismy v stlačeném vzduchu představují závažné riziko, protože se mohou snadno šířit celým potrubním systémem a množit se v přítomnosti vody a oleje. Efektivní strategií pro zajištění čistoty stlačeného vzduchu je jeho sušení na relativní vlhkost nižší než 40% a instalace sterilních filtrů, které je možné pravidelně sterilizovat párou nebo jsou snadno demontovatelné pro čištění.

Pro zajištění optimální kvality stlačeného vzduchu je nezbytné provést důkladnou analýzu specifických požadavků aplikace stlačeného vzduchu, včetně možného přímého kontaktu s výrobkem a přijatelné úrovně kontaminace. Systémový přístup k výběru vhodného zařízení a konfigurace systému stlačeného vzduchu je klíčem k efektivnímu a ekonomicky výhodnému řešení. Integrace moderních technologií a průběžná údržba systému jsou zásadní pro udržení vysoké úrovně čistoty stlačeného vzduchu a minimalizaci provozních nákladů a rizik spojených s kontaminací výrobního procesu.

Jak správně provést úpravu stlačeného vzduchu?

Základy úpravy stlačeného vzduchu

Úprava vzduchu se používá v rámci systému stlačeného vzduchu k odstranění nečistot a kondenzátu, které mohou způsobit škody nebo snížit účinnost pneumatického nářadí nebo kompresoru. Proces zahrnuje několik kroků a různé typy zařízení, jako jsou filtry, sušiče, regulátory tlaku a separátory.

Volba správné úpravné jednotky

Při výběru úpravné jednotky je důležité vzít v úvahu různé faktory, včetně typu pneumatického nářadí, které používáte, specifických požadavků na kvalitu vzduchu a tlaku vzduchu, který potřebujete. To může zahrnovat různé typy filtrů, sušičků, regulátorů tlaku a separatorů.

Regulace a zařízení pro úpravu vzduchu

Regulace stlačeného vzduchu pomocí odpovídajících zařízení je nezbytná pro dosažení optimální úrovně kvality vzduchu a účinnosti pneumatického nářadí. To může zahrnovat použití regulátorů tlaku pro kontrolu tlaku vzduchu, filtrů pro odstranění nečistot a kondenzátu, sušiček vzduchu pro odlučení vlhkosti a separatorů pro oddělení kapalin a pevných částic od vzduchu.

Jaké filtry by měly být použity pro stlačený vzduch?

Moderní vláknové filtry jsou výjimečně účinné při odstraňování oleje ze stlačeného vzduchu, avšak přesná kontrola množství zbytkového oleje po filtraci je komplikovaná, neboť teplota má značný vliv na proces separace. Účinnost filtru také ovlivňuje koncentrace oleje ve stlačeném vzduchu a přítomnost volné vody. Specifikace filtru jsou vždy uváděny pro konkrétní teplotu vzduchu, obvykle 21°C, což odpovídá přibližné teplotě vzduchu po průchodu vzduchem chlazeným kompresorem v prostředí s teplotou 10°C. Klimatické změny a sezónní výkyvy však mohou způsobovat variace v teplotě, které ovlivňují separační kapacitu filtru.

Pro dosažení nejlepších výsledků by měl být vzduch co nejsušší. Olejové, aktivní uhlíkové a sterilní filtry poskytují slabé výsledky, pokud je ve vzduchu přítomna volná voda (specifikace filtru v takových podmínkách neplatí). Vláknové filtry mohou odstraňovat olej pouze ve formě kapek nebo aerosolů. Páry oleje musí být odstraněny filtrem s aktivním uhlím. Správně nainstalovaný vláknový filtr spolu s vhodným předfiltrem může snížit množství oleje ve stlačeném vzduchu na přibližně 0,01 mg/m3. Filtr s aktivním uhlím může snížit množství oleje na 0,003 mg/m3.

Aktivní uhlí se vyrábí speciálně tak, aby mělo rozsáhlý vnitřní povrch a bylo schopné absorbovat 10-20 % své vlastní hmotnosti v oleji. Filtr pokrytý práškem z aktivního uhlí obsahuje jen malé množství tohoto prášku, což omezuje jeho životnost a použití je omezeno na 20°C. Filtr s aktivním uhlíkovým granulátem obsahuje větší množství aktivního uhlí, což jej činí vhodnějším pro mnoho aplikací i při vyšších teplotách a prodlužuje životnost filtru.

Životnost filtru je ovlivněna teplotou vzduchu, neboť s rostoucí teplotou exponenciálně narůstá množství olejových par. Filtry s aktivním uhlím by měly obsahovat přiměřené množství uhlí a měly by být dimenzovány tak, aby vytvářely co nejnižší tlakový pokles. Filtry s aktivním uhlím odstraňují kontaminaci ve vzduchu pouze ve formě par a měly by být umístěny před dalšími vhodnými filtry. Pro optimální efekt by měly být filtry umístěny co nejblíže k místu použití. Je také nezbytné je pravidelně kontrolovat a často měnit.

Použití bezolejového kompresoru eliminuje potřebu olejového filtru, což znamená, že kompresor může pracovat při nižším výstupním tlaku, čímž se snižuje spotřeba energie. V mnoha případech se ukázalo, že bezolejové kompresory jsou nejlepším řešením jak z ekonomického hlediska, tak z hlediska kvality vzduchu. Pro zachování kvality stlačeného vzduchu je nezbytné přistupovat k výběru a údržbě filtrů s maximální pečlivostí, přičemž kombinace různých typů filtrů podle specifických potřeb aplikace může výrazně zvýšit efektivitu celého systému stlačeného vzduchu.

Filtry pro stlačený vzduch hrají klíčovou roli v odstraňování částic a aerosolů, což zajišťuje čistotu vzduchu pro různé průmyslové aplikace. Mechanismus filtrace spočívá v odstranění částic, které mohou být zachyceny různými metodami v závislosti na jejich velikosti a rychlosti proudění vzduchu. Jednou z těchto metod je mechanické síťování, kde částice větší než mezery mezi vlákny filtru jsou fyzicky odděleny. Tento proces je efektivní pro částice větší než 1 mikrometr a jeho účinnost se zvyšuje s použitím jemnějšího filtračního materiálu, který se skládá z tenčích vláken.

Pro částice menší než 1 mikrometr dochází k zachycení na vláknitém materiálu prostřednictvím tří fyzikálních mechanismů: inerciální náraz, zachycení a difuze. Inerciální náraz se týká relativně velkých částic nebo vysokých rychlostí plynu, kde kvůli velké setrvačnosti těžké částice nedochází k následování proudnic, ale částice pokračuje přímo a sráží se s vláknem. Tento mechanismus se vyskytuje hlavně u částic nad 1 mikrometrem a stává se stále důležitějším s rostoucí velikostí částic. Zachycení nastává, když částice sleduje proudnici, ale její poloměr je větší než vzdálenost mezi proudnicí a obvodem vlákna. Depozice částic způsobená difuzí nastává, když velmi malá částice nesleduje proudnice, ale pohybuje se náhodně napříč tokem kvůli Brownově pohybu. Tento jev nabývá na významu s menší velikostí částic a nižší rychlostí vzduchu.

Kapacita filtru pro oddělení částic je výsledkem kombinace sub-kapacit pro různé velikosti částic, jak bylo výše uvedeno. Ve skutečnosti je každý filtr kompromisem, protože žádný filtr není efektivní přes celé spektrum velikostí částic. Efekt rychlosti proudu na oddělovací kapacitu pro různé velikosti částic není rozhodujícím faktorem. Obecně jsou částice mezi 0,1μm a 0,2μm nejtěžší k separaci (velikost částic s největší průnikovou schopností).

Jak bylo zmíněno, celková účinnost zachytávání koalescenčního filtru lze připsat kombinaci všech vyskytujících se mechanismů. Význam každého mechanismu, velikosti částic, pro které se vyskytují, a hodnota celkové účinnosti závisí na distribuci velikosti částic aerosolu, rychlosti vzduchu a distribuci průměru vláken filtračního média.

Olej a voda ve formě aerosolu se chovají podobně jako ostatní částice a mohou být také odděleny pomocí koalescenčního filtru. V filtru se tyto kapalné aerosoly koalescují do větších kapek, které klesají na dno filtru v důsledku gravitačních sil. Filtr může oddělit olej ve formě aerosolu i v kapalné formě. Avšak olej v kapalné formě vede kvůli vysoké koncentraci k vysokému poklesu tlaku a přenosu oleje. Pokud má být oddělen olej ve formě páry, musí filtr obsahovat vhodný adsorpční materiál, obvykle aktivní uhlí.

Veškerá filtrace nevyhnutelně vede k poklesu tlaku, což představuje ztrátu energie v systému stlačeného vzduchu. Jemnější filtry s těsnější strukturou způsobují vyšší pokles tlaku a mohou se rychleji ucpávat, což vyžaduje častější výměnu filtru a tím pádem vyšší náklady na údržbu.

Kvalita vzduchu z hlediska množství částic a přítomnosti vody a oleje je definována v ISO 8573-1, což je průmyslový standard pro čistotu vzduchu. Aby se eliminovalo riziko kontaminace vzduchu v kritickém procesu, doporučuje se používat pouze stlačený vzduch klasifikovaný jako třída 0.

Kromě toho musí být filtry dimenzovány tak, aby nejen zvládly nominální tok správně, ale také měly vyšší kapacitní práh, aby mohly zvládnout určitý pokles tlaku způsobený určitým množstvím ucpání. Důležité je také pravidelné monitorování a údržba filtrů, aby se zajistila jejich optimální funkčnost a předešlo se nadměrnému poklesu tlaku a ztrátě efektivity systému. Vhodný výběr filtračního média a pravidelná výměna filtrů jsou zásadní pro udržení vysoké kvality stlačeného vzduchu a minimalizaci provozních nákladů.

Přehled filtrování stlačeného vzduchu

Filtry stlačeného vzduchu hrají zásadní roli v procesu úpravy vzduchu. Existují různé typy filtrů, včetně filtračních vložek a odlučovačů, které odstraňují různé typy nečistot a kondenzátu ze stlačeného vzduchu. Kondenzační sušiče mohou být také použity pro odstranění vlhkosti z vzduchu.

Role filtru v procesu úpravy vzduchu

Filtr je nezbytnou součástí jakékoliv úpravy vzduchu, protože odfiltruje nežádoucí částice a kondenzát, který by mohl způsobit poškození nebo snížení výkonu pneumatického nářadí. Filtry stlačeného vzduchu mohou odstranit širokou škálu nečistot, včetně prachu, oleje, vody a jiných nečistot, které mohou být přítomny v systému stlačeného vzduchu. Filtry stlačeného vzduchu jsou obecně rozděleny do tří hlavních kategorií: filtry pro odstranění částic, filtry pro odstranění oleje a filtry pro odstranění vodní páry.
1. Filtry pro odstranění částic: Tyto filtry jsou navrženy tak, aby odstranily jakékoli pevné částice, které mohou být v systému, jako je prach, špína nebo kovové střepy. Tyto částice mohou způsobit vážné poškození komponent pneumatických nástrojů a zařízení.
2. Filtry pro odstranění oleje: Stlačený vzduch často obsahuje malé množství oleje, který může pocházet z kompresoru, nebo může být přítomen v systému jako důsledek jiných procesů. Filtry pro odstranění oleje jsou navrženy tak, aby odstranily tento olej a zabránily tak jeho škodlivým účinkům na pneumatické nástroje a zařízení.
3. Filtry pro odstranění vodní páry: Vodní pára je obecným problémem v systémech stlačeného vzduchu, a pokud není řádně ošetřena, může způsobit korozivní poškození a snížit výkon pneumatických nástrojů. Filtry pro odstranění vodní páry jsou navrženy tak, aby odstranily vodní páru přítomnou v systému a minimalizovaly tak riziko poškození.
Filtr stlačeného vzduchu by měl být umístěn přímo za kompresorem a před jakýmkoliv zařízením, které používá stlačený vzduch. Kromě filtru je také důležitou součástí dobré údržby pravidelně kontrolovat a čistit filtr, aby zůstal plně funkční. 

Vzduchové filtry a jejich montáž

Montáž filtrů stlačeného vzduchu je důležitý krok v procesu úpravy vzduchu. Filtry by měly být instalovány tak, aby zajistily účinnou filtraci vzduchu bez omezení průtoku vzduchu. To může zahrnovat použití příslušných držáků a příslušenství, správnou instalaci filtračních vložek a pravidelnou kontrolu a údržbu pro udržení optimálního výkonu. Montáž filtrů stlačeného vzduchu by měla být provedena odborně a dle návodu výrobce, aby byl zajištěn jejich správný provoz a účinnost. Práce by měly zahrnovat následující kroky:
1. Výběr správného typu filtru: Filtr by měl být vybrán na základě typu a množství nečistot, které je třeba odstranit, jakož i na základě provozních podmínek, jako je teplota, vlhkost a tlak vzduchu.
2. Určení správného umístění filtru: Filtr by měl být umístěn na místo, kde může být jednoduše přístupný pro kontrolu a údržbu. Také by měl být daleko od zdrojů tepla nebo jiných podmínek, které by mohly ovlivnit jeho výkon.
3. Správná instalace filtru: Filtr by měl být pevně upevněn pomocí odpovídajících držáků a příslušenství. Filtrační vložky by měly být správně umístěny a pevně usazené, aby bylo zajištěno účinné filtrování vzduchu.
4. Kontrola a údržba filtru: Filtr by měl být pravidelně kontrolován a udržován, aby se zajistila jeho optimální účinnost a životnost. To by mělo zahrnovat pravidelnou výměnu filtračních vložek a čištění filtru.
5. Bezpečnost: Při instalaci a údržbě filtrů by měly být dodržovány všechny bezpečnostní normy a pokyny.
Dodržováním těchto kroků lze zajistit účinnou a bezpečnou montáž filtrů stlačeného vzduchu. 

Jak je možné regulovat tlak stlačeného vzduchu?

Význam regulátoru tlaku v úpravě stlačeného vzduchu

Regulátor tlaku je zásadní součástí jakéhokoliv systému stlačeného vzduchu, protože umožňuje precizní kontrolu tlaku vzduchu. To je nezbytné pro správnou a bezpečnou práci a pro dosažení optimální účinnosti pneumatik. Špatně nastavený regulátor tlaku může způsobit problémy, včetně špatné účinnosti, opotřebení nářadí a dokonce i škod.

Pracovní principy regulátoru tlaku

Regulátor tlaku funguje na základě jednoduchého mechanického principu. Když je tlak vzduchu v systému větší než nastavený tlak na regulátoru, ventil se otevře a vypustí přebytečný vzduch. Když je tlak v systému nižší než nastavený tlak, ventil se zavře a zabraňuje úniku vzduchu. Toto zajišťuje udržení konstantního tlaku vzduchu v systému.

Jak správně nastavit regulátor tlaku

Nastavení regulátoru tlaku je klíčovým krokem pro zajištění komfortu a bezpečnosti pneumatického nářadí. Tlak by měl být nastaven na požadovanou hodnotu v bar, která je specifikována pro dané nářadí. To by mělo zahrnovat kontrolování tlaku před a během použití nářadí a přizpůsobení regulátoru tlaku podle potřeby.

Jak fungují sušiče ve stlačeném vzduchu a jaké jsou jejich typy?

Základní principy fungování sušiček vzduchu

Sušičky vzduchu pracují na principu kondenzace vody ve vzduchu. Když se vzduch stlačí, jeho teplota stoupá a s ním také schopnost unést vlhkost. Když se vzduch následně ochlazuje, tato vlhkost se kondenzuje a může být pak odstraněna sušičkou.

Jaký typ sušičky vzduchu vybrat? Při výběru sušičky vzduchu je nejdůležitější zvažovat typ prostoru, ve kterém bude jednotka používána, a rozsah plochy, kterou budete potřebovat sušit. Existuje několik různých typů sušiček vzduchu, včetně kondenzačních, desikantních a termoelektrických modelů, každý s vlastními výhodami a nevýhodami. Kondenzační sušičky jsou ideální pro použití v místnostech s vysokou vlhkostí, jako jsou prádelny nebo koupelny, kde dokážou vysát velké množství vody z vzduchu. Na druhou stranu desikantní sušičky, které využívají chemický proces k odstranění vzdušné vlhkosti, jsou efektivní i při nižších teplotách a mohou být proto vhodné například pro použití v garáži nebo sklepě. Termoelektrické sušičky jsou zase tiché a energeticky účinné, ale obecně méně účinné než ostatní typy sušiček.
Při výběru sušičky vzduchu je rozhodující také její kapacita odběru vlhkosti. Pokud potřebujete sušičku pro malý byt nebo samostatnou místnost, stačí vám pravděpodobně menší model s kapacitou 10-20 litrů za den. Pro velké domy, prostory s vysokou vlhkostí nebo komerční prostory byste měli zvažovat modely s vyšší kapacitou, které dokážou odbírat až 50 litrů vody denně.

Systémy stlačeného vzduchu představují komplexní technologie, jejichž efektivní fungování vyžaduje pečlivé navržení a správnou kombinaci jednotlivých komponent. Základem každého systému stlačeného vzduchu je kompresor, který je připojen k zařízením využívajícím stlačený vzduch prostřednictvím propojovacích potrubí. Avšak, jak je uvedeno ve vašem textu, takto zjednodušená konfigurace není z hlediska kvality stlačeného vzduchu dostatečná. Pro dosažení vyšších standardů kvality je nezbytné systém doplnit o další prvky, jako jsou sušiče vzduchu a filtry.

Důležitým aspektem, který vaše úvodní poznámky naznačují, je, že kondenzace a následné zamrzání v potrubích může způsobit vážné problémy, včetně poškození zařízení a přerušení dodávky stlačeného vzduchu. To lze efektivně řešit instalací odpovídajících odlučovačů kondenzátu a jejich zimním vyhříváním, spolu s navržením potrubního systému tak, aby směřoval ke sběrným místům kondenzátu. Zásadní je zde také pravidelná údržba a čištění systému, aby se zabránilo akumulaci nečistot a rzi, které mohou vyvolat závady na zařízeních využívajících stlačený vzduch.

Navíc, jak správně upozorňujete, efektivní sušení stlačeného vzduchu přímo u zdroje může výrazně snížit potřebu odvodnění a související údržbu, což přináší ekonomické výhody. Sušiče adsorpce nabízí nízkou spotřebu energie a minimalizují potřebu údržby ve srovnání s jinými metodami sušení vzduchu. Důležité je také vhodné rozdělení typů kontaminace ve stlačeném vzduchu a použití separatorů a sušičů v souladu s požadavky na kvalitu. Postupná purifikace od hrubých nečistot k jemnějším je klíčová pro zajištění optimální čistoty stlačeného vzduchu.

Při výběru filtrů a sušičů je třeba zohlednit specifické požadavky aplikace, jak naznačují normy DIN 3188 nebo ISO 8573. Rozhodnutí o požadované kvalitě stlačeného vzduchu musí učinit provozovatel zařízení na základě konkrétních potřeb aplikace. Je důležité si uvědomit, že přílišná purifikace může být ekonomicky nevýhodná, zatímco nedostatečná čistota vzduchu může vést k poruchám zařízení a zvýšeným provozním nákladům.

Kromě technických aspektů je nutné věnovat pozornost i energetické efektivitě systému stlačeného vzduchu. Optimalizace provozu kompresorů, správný výběr sušicích zařízení a efektivní design potrubní sítě mohou výrazně snížit energetickou náročnost systému. Energetické audity a pravidelné revize systému mohou identifikovat oblasti pro zlepšení a pomoci snížit celkové provozní náklady.

Závěrem, efektivní systém stlačeného vzduchu vyžaduje nejen správnou kombinaci komponent, ale také pečlivé plánování, pravidelnou údržbu a adaptaci na specifické potřeby aplikace. Integrace moderních technologií a postupů, jako je variabilní rychlostní řízení kompresorů a pokročilé systémy řízení, může dále zvýšit efektivitu a spolehlivost systému stlačeného vzduchu.


Začneme u kompresoru, který je srdcem každého pneumatického systému. Kompresor nasává vzduch z okolního prostředí a zvyšuje jeho tlak. Důležité je, že i vzduch přímo z kompresoru může obsahovat nečistoty, jako jsou oleje, vodní páry a pevné částice. Proto je nezbytné použití filtrů a sušičů, které tyto nečistoty odstraní.

První krokem po kompresoru je cyklonový oddělovač. Tento zařízení využívá centrifugální síly pro oddělení větších kapalin a částic od stlačeného vzduchu. Cyklonový oddělovač je efektivní pro odstranění větších kapének vody a pevných částic, ale není dostatečný pro dosažení vyšších tříd čistoty vzduchu.

Dalším krokem je použití povrchového filtrace, který zachytává menší částice. Tento typ filtrace pracuje na principu propouštění vzduchu přes médium s jemnými póry, které zachytí pevné částice.

Pro odstranění vodních par a snížení bodu rosného teploty vzduchu se používají sušiče. Adsorpční sušič pracuje na principu adsorpce, kdy molekuly vody zůstanou přilnuty na povrchu adsorpčního média, jako je aktivní uhlík nebo molekulární síta. Tento proces je obzvlášť důležitý pro dosažení tříd čistoty, které vyžadují nízký bod rosné teploty, což je klíčové pro aplikace, kde je přítomnost vody nežádoucí.

Posledním prvkem v cestě stlačeného vzduchu před jeho využitím je filtr pro odstranění pevných částic a aerosolů oleje. Tento filtr je schopen odstranit i velmi malé částice a kapky oleje, čímž zajišťuje, že vzduch je čistý a suchý podle specifikace požadované třídy čistoty.

Je třeba poznamenat, že každý prvek v systému musí být pravidelně kontrolován a udržován, aby se zajistilo, že kvalita vzduchu zůstává v souladu s požadovanými parametry. To zahrnuje pravidelnou výměnu filtrů, kontrolu a regeneraci adsorpčních sušičů, a také kontrolu těsnosti a funkčnosti cyklonových oddělovačů. Pouze tak lze zajistit spolehlivé a bezpečné fungování pneumatických systémů ve výrobních procesech.

Výběr správné kombinace komponent je klíčový pro dosažení optimálního výkonu systému stlačeného vzduchu a pro minimalizaci provozních nákladů. Je také důležité mít na paměti, že specifické požadavky na čistotu vzduchu mohou být různé v závislosti na aplikaci, a proto je nutné systém navrhovat s ohledem na konkrétní potřeby uživatele.

Pro dosažení specifických tříd čistoty stlačeného vzduchu, které jsou uvedeny v normě ISO 8573-1, je třeba pečlivě zvážit konfiguraci systému a vhodně zvolit komponenty, které jsou schopny zajistit potřebnou úroveň odstranění nečistot, vody a olejů.

Třída 5.6.4: Tato třída vyžaduje odstranění částic do velikosti 40 mikronů, obsah vody 5 mg/m³ a obsah oleje 5 mg/m³. K dosažení této třídy obvykle postačí použití kvalitního cyklonového oddělovače následovaného povrchovým filtrem a adsorpčním sušičem.

Třída 4.4.4: Tato třída je podobná třídě 4.4.3, ale s méně striktními požadavky na vodu. Můžeme použít stejnou konfiguraci jako pro třídu 4.4.3, ale s sušičem, který nemusí udržet tak nízký bod rosné teploty.

Třída 4.4.3: Pro získání této třídy je potřeba filtr, který zachytává částice do velikosti 5 mikronů, redukci obsahu vody na hodnotu 3 mg/m³ a obsahu oleje na 1 mg/m³. Kromě cyklonového oddělovače a povrchového filtru bude zapotřebí použít adsorpční sušič s vyšší kapacitou a kvalitní olejový filtr.

Třída 3.4.3: Požadavky na obsah oleje jsou totožné s třídou 4.4.3, ale je potřeba dosáhnout nižšího množství pevných částic, maximálně 5 mikronů, což vyžaduje jemnější povrchový filtr.

Třída 3.4.2: Zde už hovoříme o částicích o velikosti maximálně 1 mikron, obsahu vody 2 mg/m³ a oleje 0,1 mg/m³. To vyžaduje přesnější filtrační systémy a často také chladící sušič, který dokáže snížit bod rosné pod 3°C.

Třída 2.4.2: Tato třída má stejné požadavky na obsah vody a oleje jako třída 3.4.2, ale vyžaduje odstranění ještě menších částic, maximálně 1 mikron, což znamená použití ještě jemnějšího filtru.

Třída 2.2.2: Zde jsou požadavky na obsah vody stejné jako u třídy 2.2.1, ale s méně striktními požadavky na olej, i když stále je potřeba velmi jemný filtr na částice.

Třída 2.2.1: Pro ještě vyšší čistotu, kde jsou požadavky na částice do 0,1 mikronu a obsah vody i oleje je na úrovni 0,1 mg/m³, je nutné použít kombinaci vysokoeffektivních filtrů a regeneračních sušičů, které pracují s teplým nebo chladným vzduchem pro obnovu adsorpčního média.

Třída 1.4.2: Tato třída vyžaduje velmi nízké množství pevných částic, ale méně striktní požadavky na obsah vody a oleje ve srovnání s třídou 1.1.1. Přesto je třeba použít vysokoeffektivní filtry a chladící sušič pro dosažení potřebných parametrů.

Třída 1.2.2: Vyžaduje ultra-jemnou filtrace pro částice a nízké množství oleje, ale je méně striktní ve vztahu k obsahu vody, což může znamenat použití méně náročného sušiče než pro třídu 1.1.1.

Třída 1.2.1: Kombinuje požadavky na velmi nízký obsah částic a oleje z třídy 1.2.2 s ještě nižším bodem rosné teploty.

Třída 1.1.1: Toto je nejvyšší třída čistoty, která vyžaduje eliminaci prakticky všech částic, vody a oleje. Zde je nezbytné použít ultra-filtraci a dvojstupňové sušení, které zahrnuje adsorpční sušič s regenerací za použití chladného vzduchu, následovaný dalším adsorpčním sušičem s regenerací horkým vzduchem. Pro dosažení této třídy může být také nezbytné použití filtrů s aktivním uhlím pro maximální odstranění aerosolů a par oleje.

Je důležité poznamenat, že jednotlivé komponenty musí být dimenzovány a umístěny v systému tak, aby společně pracovaly na maximální účinnosti. Rovněž je klíčové zajištění pravidelné údržby, včetně výměny filtrů a regenerace sušicích médií, pro udržení požadované třídy čistoty vzduchu. To vše musí být prováděno s ohledem na specifické provozní podmínky a požadavky dané aplikace.

Při aplikaci stlačeného vzduchu v průmyslových procesech je nezbytné zvolit správnou třídu kvality vzduchu podle mezinárodní normy ISO 8573-1, která určuje limity pro částice, vodu a oleje. Výběr vhodné třídy kvality závisí na konkrétním použití stlačeného vzduchu, protože každá aplikace má odlišné požadavky na čistotu. Následující článek poskytuje přehled doporučených tříd kvality stlačeného vzduchu pro typické aplikace.

Pískování a zařízení pro otryskávání: Zde jsou doporučené třídy kvality pro pevné částice, vodu a olej 4.3.3. Přítomnost vody nebo oleje může ovlivnit kvalitu povrchové úpravy.

Stroje pro obuv a boty: Třída kvality vzduchu 4.6.3 je nezbytná pro zajištění, že povrch materiálů nebude kontaminován.

Stroje pro kámen a sklo: Doporučená třída kvality vzduchu 4.6.5 zajistí, že povrchy nebudou poškrábány nečistotami.

Obvodové fluidní kontroly: Třída 4.6.5 je vhodná pro systémy fluidních obvodů, kde je vyžadována vysoká čistota.

Všeobecný vzduch pro dílny: Třída 4.6.5 umožňuje univerzální použití ve většině dílenských aplikací.

Těžké pneumatické motory: I zde je třída 4.6.5 doporučena pro spolehlivý chod.

Čištění komponent strojů: Pro odstraňování nečistot bez poškození komponent je doporučena třída 4.6.5.

Stavebnictví: V průmyslu, kde může být prostředí prašné, je třída 4.5.5 stále dostatečná pro většinu operací.

Těžba: Zde je potřeba zajistit, aby vzduch neobsahoval příliš mnoho vody nebo oleje, a proto je doporučená třída 4.5.5.

Ruční nářadí v průmyslu: Třída 4.5.4-5 zajišťuje, že nářadí bude fungovat efektivně bez poškození olejem.

Beton a jiné stavební průmyslové pece: Pro tyto aplikace je třída 4.5.5 vhodná pro většinu potřeb.

Strojní nářadí: Pro přesné a spolehlivé fungování strojních nástrojů je doporučena třída 3.3.5.

Balení a textilní stroje: Třída 3.5.2 je dostatečná pro většinu potřeb v těchto odvětvích.

Doprava sypkých materiálů: Pro dopravní systémy je doporučena třída 3.5.3, aby se předešlo kontaminaci produktu.

Pohon pneumatických válců: Pro pohony je vhodná třída 3.6.3, kde je důležitá absence oleje.

Stříkací pistole: Zde je třeba zajistit třídu 3.3-2.1, aby nedocházelo k zanesení nátěru.

Malé pneumatické motory: Pro tyto aplikace je třída 3.3-1 dostačující.

Ultra citlivé tlakové regulátory: Třída 3.2.1 je nezbytná pro zachování přesnosti regulace.

Doprava potravin: Třída 3.2.2 zajistí, že potraviny nebudou kontaminovány.

Dopravní pásy: Pro tyto systémy je doporučena třída 3.2.3.

Skladování vzduchu: Třída 2.3.3 je vhodná pro systémy skladování.

Měřicí vzduch: Pro přesné měření je potřeba třída 2.3.3.

Doprava práškových materiálů: Třída 2.3.3 zajišťuje, že materiály nebudou kontaminovány.

Vzduchové turbíny: Pro turbíny je třída 2.2.2 dostatečná pro většinu potřeb.

Sensoři a procesní kontrola v tekutinách: Třída 2.2.1 zajišťuje čistotu pro senzory a kontrolní systémy.

Zpracování fotografických filmů: Pro tento velmi citlivý proces je požadována třída 1.1.1.


Q: Jak probíhá úprava stlačeného vzduchu?

A: Proces úpravy stlačeného vzduchu obvykle zahrnuje několik kroků, včetně odstranění nečistot filtrací vzduchu, regulace tlaku pomocí redukčního ventilu a odstranění kondenzátu, vody a oleje pomocí odlučovače a sušičky vzduchu. Pro zajištění kvality vzduchu se často používá norma ISO 8573-1.

Q: Co je to kondenzát a jak se s ním pracuje při úpravě stlačeného vzduchu?

A: Kondenzát je kapalina, která se vytvoří při stlačení vzduchu, často obsahuje vodu a olej. Během úpravy stlačeného vzduchu se kondenzát odstraňuje pomocí odlučovače vody a sušičky vzduchu. Odpouštění kondenzátu je důležitý krok pro udržení kvality vzduchu v souladu s normou ISO 8573.

Q: Jakou roli sehrává redukční ventil v procesu úpravy stlačeného vzduchu?

A: Redukční ventil, také nazývaný regulátor tlaku, je nářadí, které se používá k regulaci tlaku stlačeného vzduchu na požadovanou úroveň. Pokud je provozní tlak kompresoru 16 bar, redukční ventil může snížit tlak na nižší úroveň, kterou potřebují pneumatické nářadí a zařízení.

Q: Co je to manometr a jak se používá v rámci úpravy stlačeného vzduchu?

A: Manometr je nástroj, který se používá k měření tlaku stlačeného vzduchu. Při úpravě stlačeného vzduchu je manometr důležitý pro sledování a nastavování správného tlaku. V rámci systému může být manometr spojen s redukčním ventilem pro přesné regulování tlaku.

Q: Jaký je význam sušičky vzduchu?

A: Sušička vzduchu je součástí systému úpravy stlačeného vzduchu, která odstraňuje vodní páru z vzduchu, což snižuje riziko korozí a zvyšuje účinnost pneumatických nástrojů. Existují různé typy sušiček vzduchu, včetně adsorpčních sušiček, které nabízejí vysokou účinnost i při nízkých teplotách vzduchu.

Q: Proč je důležitá filtrace vzduchu v procesu úpravy stlačeného vzduchu?

A: Filtrace vzduchu pomáhá odstranit nečistoty, jako jsou prach, voda, olej a další nečistoty ze stlačeného vzduchu. Filtrace je důležitá pro zajištění delší životnosti pneumatického nářadí a zařízení a také pro zajištění bezpečnosti a efektivity operací.

Q: Jaký je účel odlučovače vody?

A: Odlučovač vody je zařízení, které se používá k oddělení vody a kondenzátu ze stlačeného vzduchu. Přítomnost vody v systému může způsobit problémy, jako je korozí, závadu v provozu a snížení výkonnosti. Pomocí odlučovače vody můžeme tyto problémy minimalizovat.

Q: Co je to filtrací vložka a jak se používá?

A: Filtrační vložka je součást filtračního systému, který odstraňuje nečistoty ze stlačeného vzduchu. V závislosti na konkrétním typu filtru může filtrační vložka zahrnovat různá media, jako například aktivní uhlí pro adsorpci. Měla by být pravidelně kontrolována a vyměňována pro optimální výkon.

Q: V jakých obchodech mohu nakoupit náhradní nádobku a další příslušenství pro úpravu stlačeného vzduchu?

A: Náhradní nádobky a další příslušenství pro úpravu stlačeného vzduchu je možné zakoupit v obchodech specializujících se na pneumatické nářadí a zařízení. Pro široký výběr a skvělé ceny, navštivte naši webovou stránku.

Q: Jaké jsou hlavní výhody úpravy stlačeného vzduchu?

A: Úprava stlačeného vzduchu může přinést řadu výhod. Mimo jiné může zlepšit výkon a životnost pneumatického nářadí a zařízení, snížit riziko korozí a závad v provozu a zvýšit obecnou bezpečnost systému. Navíc, pokud se používají energeticky účinné zařízení, jako jsou adsorpční sušičky vzduchu, může také vést k úspoře energie.

Q: K čemu slouží úprava stlačeného vzduchu?

A: Úprava stlačeného vzduchu je proces, během kterého se odstraní nečistoty a vlhkost ze stlačeného vzduchu, který produkuje kompresor. To je důležité pro dosažení optimálního výkonu pneumatických nářadí a prodloužení jejich životnosti.

Q: Jaké komponenty jsou součástí systému úpravy stlačeného vzduchu?

A: Systém úpravy stlačeného vzduchu se skládá z několika komponent, mezi které patří odlučovače, filtry, sušičky vzduchu, redukční ventily a nádoby. Tyto komponenty pracují společně na odstranění nečistot a vlhkosti ze stlačeného vzduchu z kompresorů.

Q: Jak se používá redukční ventil?

A: Redukční ventil se používá pro snížení tlaku stlačeného vzduchu na správnou úroveň pro konkrétní aplikaci. Například, pokud je kompresor nastaven na 16 bar, ale nářadí vyžaduje pouze 6 bar, redukční ventil sníží tlak na požadovanou hodnotu.

Q: K čemu slouží sušičky vxduchu v systému úpravy stlačeného vzduchu?

A: Sušičky vzduchu se používají k odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu. Vlhký vzduch může způsobit korozi v pneumatickém systému a zkrátit životnost nářadí. Existují různé typy sušičů vzduchu, včetně adsorpčních sušičů a sušičů s chladným medium.

Q: Jakou funkci má odlučovač v systému úpravy stlačeného vzduchu?

A: Odlučovač se používá k odstranění velkých kapalin a nečistot ze stlačeného vzduchu. To pomáhá chránit další komponenty systému, jako jsou filtry a sušičky, před znečištěním.

Q: Jak se udržuje systém úpravy stlačeného vzduchu?

A: Pro udržení systému úpravy vzduchu je potřeba pravidelně kontrolovat a čistit nebo měnit filtry, pravidelně vyprazdňovat kondenzát z nádobek a kontrolujte redukční ventily a odlučovače. Sušičky vzduchu vyžadují také pravidelnou údržbu a občas může být potřeba vyměnit adsorpční materiál.

Q: Jaký je význam rosého bodu při úpravě stlačeného vzduchu?

A: Rosný bod je teplota, při které se voda začne kondenzovat ze stlačeného vzduchu. Cílem úpravy vzduchu je snížit rosý bod na takovou úroveň, kde není pravděpodobné, že by se v systému voda kondenzovala. To pomáhá chránit systém před poškozením způsobeným vodou a vlhkostí.

Q: Jaké jsou nejčastější problémy spojené s úpravou stlačeného vzduchu?

A: Některé z nejčastějších problémů spojených s úpravou stlačeného vzduchu zahrnují vysoký rosý bod, kontaminaci stlačeného vzduchu nečistotami nebo oleji, a vysoký tlak vzduchu. Tyto problémy lze řešit pravidelnou kontrolou a údržbou systému.

Q: Jaké normy a předpisy se týkají úpravy stlačeného vzduchu?

A: Normy ISO 8573-1 definují kvalitu stlačeného vzduchu v závislosti na třech parametrech: částicích, vodním obsahu a obsahu oleje. Dle toho by měl být navrhován a provozován systém úpravy stlačeného vzduchu.

Q: Kde najdu více informací a doporučení pro úpravu stlačeného vzduchu?

A: Pro více informací a doporučení k úpravě stlačeného vzduchu navštivte webové stránky výrobců komponent pro úpravu vzduchu nebo konzultujte odborníky v oblasti pneumatiky a kompresorů.


Comments are closed.