Ventilátory a klimatizační zařízení

Ventilátory a klimatizační zařízení

Veškeré materiály (zejména tmely, izolace spojů atd.) používané při stavbě vzduchotechnických zařízení by neměly podporovat růst mikroorganismů a měly by být odolné proti korozi. Topné a chladicí spirály, elektrická topná tělesa, zvlhčovače a jejich kryty by měly být schopny odolat pravidelnému používání biocidů, jako jsou roztoky chlóru.

 

Ventilátory – konstrukční a technická kritéria 

 
Podrobnosti o výkonu by měly zohledňovat ochranné kryty, řemenový pohon, systémové účinky krytů, systémové účinky sacího a výtlačného uspořádání ventilátorů atd. 
– Poznámka: Pokud jsou odstředivé ventilátory umístěny ve skříni, měla by být vzdálenost mezi vstupem a boční stěnou nejméně rovna 0,75násobku průměru vstupu do ventilátoru. Pohony s proměnnými otáčkami u ventilátorů s průměrem menším než 300 mm (12″) by měly být s přímým pohonem. U ventilátorů o průměru 300 mm (12″) a více je přijatelný řemenový nebo přímý pohon. Systémy s proměnným průtokem by měly být realizovány regulací otáček ventilátoru nebo nastavením úhlu sklonu. Neměly by se používat vstupní vodicí lopatky (nebo klapky).  Mělo by se zvážit minimální stoupání ventilátoru, zejména při použití invertorových pohonů. Ventilátory by měly být vybrány v takovém provozním bodě systému, aby byl zajištěn stabilní provoz od minimálních do maximálních uvedených povinností bez náhlého nárůstu nebo zastavení ventilátoru.  Ventilátory by neměly být vybírány pro povinnosti na konci rozsahu rámu nebo motoru. Nad požadovaným stavem by měly být k dispozici 3 úhly sklonu lopatek nebo 3 velikosti řemenic. Paralelně pracující ventilátory by neměly být používány bez plného zvážení důsledků nevyváženosti ventilátorů. 
 
Při výběru všech ventilátorů by měly být zohledněny účinky netěsnosti ventilačního systému. Pokud jsou požadovány záložní ventilátory, každý z nich by měl být schopen 100 % stanoveného výkonu a měl by být vybaven zpětnými klapkami s nízkou těsností.  Uspořádání s jedním ventilátorem s řemenovým motorem v režimu běh/pohotovost není přijatelnou konfigurací. Ložiska, hřídele a oběžná kola by měla být vybrána na minimálně 100 000 hodin v zařízeních sloužících výrobě a souvisejících oblastech a 40 000 hodin v ostatních oblastech, jako je administrativa. 
Mělo by se zvážit použití monitorování stavu nebo vibrací (snímače vibrací), zejména v zařízeních sloužících kritickým výrobním oblastem. Strategie údržby, která má být přijata, by měla být definována v rámci projektové dokumentace. 
 

Odstředivé/smíšené ventilátory  

 
Ventilátory by měly být od vlastního výrobce a měly by mít na vyžádání k dispozici všechny akreditované údaje o výkonu. Odstředivé ventilátory se zakřivením dopředu mohou být použity pro povinnosti nižší než 1 m3/s (2200 cm3 /s).  Nad tímto průtokem nebo při celkovém tlaku vyšším než 625 Pa (2,5 “wg) by měly být použity ventilátory s dozadu zakřivenými aerodynamickými nebo laminárními lopatkami. Ventilátory s výkonem nad 1 m3/s (2200 cm3 /m3) nebo s celkovým tlakem vyšším než 625 Pa (2,5″ pod tlakem) by měly být vybrány tak, aby celková účinnost ventilátoru byla: 
– >75 % pro 1m3/s až 3m3/s (2000cfm-6000cfm). 
– >80 % pro 3 m3/s (6000 cm3 /cm3 a více). 
Ventilátory by měly mít kontinuálně svařované pláště a oběžná kola vyrobené z měkkého ocelového plechu nebo desky v kterékoli z následujících situací: 
– vstupní otvory mají průměr větší než 1000 mm (3 stopy).  
– výtlačné rychlosti přesahují 15 m/s (50 stop/s). 
– celkový diferenční tlak ventilátoru >2000Pa (8 “wg). 
– kritické instalace GMP, pokud je to odůvodněné. 
Nekovové ventilátory by měly být odstředivé s jedním vstupem a jednou šířkou s dopředu zahnutými oběžnými koly vícelopatkového typu. Kryty ventilátorů by měly být vyrobeny z tuhého neplastifikovaného PVC nebo polypropylenové fólie.  
 

Ventilátory s axiálním prouděním 

 
Délka skříně by měla být větší než délka ventilátoru a motoru. Oběžné kolo by mělo mít lopatky s aerodynamickým průřezem a maximální otáčky špičky by neměly překročit 80 % deklarovaných bezpečných provozních otáček špičky. 
Ventilátory s výkonem nad 1 m3/s (2000 m3 /s) nebo s celkovým tlakem nad 250 Pa (1 “wg) by měly být vybrány tak, aby celková účinnost ventilátoru byla 
– (2000 cm3 /s-6000 cm3 /s): >75 % pro 1m3/s až 3m3/s (2000 cm3 /s-6000 cm3 /s). 
– >80% pro 3m3/s (6000cfm) a více. 
 

Vodní, glykolové a parní cívky 

 
Cívky by měly být hydraulicky zkoušeny na 1,5násobek pracovního tlaku nebo 2mPa (300 psi), podle toho, která hodnota je vyšší. Cívky, které nejsou chráněny vzduchovými filtry, by se měly skládat z holých měděných trubek nebo s měděnými žebry ve vzdálenosti nepřesahující 150 m (45 stop). Tam, kde jsou požadovány parní předehřívací nebo mrazové výměníky, měly by být nezamrzajícího typu, doplněné horizontálními sběrnými hlavičkami kondenzátu a vakuovými přestávkami. Odpor proti špičkovému průtoku vzduchu systémem žádné topné spirály by neměl překročit 60 Pa (0,25 “wg) a čelní rychlost by neměla překročit 5 m/s (16 stop/s). 

Chladicí spirály 

Odkapávací misky by měly být uspořádány tak, aby každá část byla přístupná pro kontrolu a ruční čištění s nasazenou chladicí spirálou (spirálami).  Pro každou cívku o výšce 1,2 m (4 stopy) jsou nutné samostatné odkapávací misky. Chladicí cívky by měly být dimenzovány na teplotu o 0,5 °C až 1 °C vyšší, než je projektovaná teplota přívodu chlazené vody. Z každého vypouštěcího bodu by mělo být zřízeno samostatné vypouštěcí potrubí zakončené sifonem z čirého borosilikátového skla. Odkapávací misky by neměly umožňovat stání kondenzátu, měly by se rozšířit tak, aby zachytily veškerou volnou vlhkost, a měly by být zachyceny vodotěsností rovnající se 1,5násobku maximálního statického tlaku přes jednotku. Odpor chladicího výměníku vůči proudění vzduchu za podmínek špičkového průtoku vzduchu a latentního odběru tepla by normálně neměl překročit 125 Pa (0,5 “wg).  Vyšší odpory cívek až do 250 Pa (1,0 “wg) by měly být zváženy v místech, kde teplota vlhkého teploměru přesahuje 24 °C. Průměrná rychlost na výstupní straně by neměla překročit nižší z hodnot: 2,0 m/s nebo 80 % limitu rychlosti pro přenos, který uvádí výrobce cívky.  Spodní část chladicích cívek by měla obsahovat perforovaný plech nebo desku, aby se zabránilo nadměrnému obtékání jádra cívky vzduchem a zároveň aby kondenzát mohl odtékat do odtokové misky z čelní strany cívky. Konstrukce cívky by měla být zvolena s ohledem na místní prostředí a obsluhovanou oblast. 

Elektrické topné spirály 

 
Prvky by měly být plášťového typu určené pro provoz při nízkých teplotách, kde se může vyskytovat vysoká vlhkost nebo volná vlhkost. Měla by být k dispozici ručně resetovatelná bezpečnostní pojistka proti přehřátí, která poskytne individuální ochranu kterémukoli ze všech prvků. Všechny baterie elektrického ohřívače by se měly automaticky vypnout v případě výpadku proudění vzduchu. Umístění takového sledování průtoku vzduchu by mělo zohlednit také polohu všech požárních klapek a/nebo motoricky ovládaných uzavíracích klapek.  

Zvlhčovače vzduchu 

 
U každého zvlhčovače by měly být přístupové dveře s průhledovými panely. Výběr lanc by měl plně zohlednit všechny aspekty procesu zvlhčování a dostupný absorpční prostor.  Průřez kanálu by měl být vhodně pokryt, tj. kopí by měla pokrývat celou šířku a měla by být v dostatečném počtu, aby pokryla výšku kanálu. Zvlhčovače vzduchu by měly být, pokud je to možné, umístěny jako nedílná součást AHU. Pára by měla být odebírána z hlavního přívodu páry, pokud je k dispozici (pokud není požadavek na čistou páru). Pokud není k dispozici hlavní pára, měl by být k dispozici vyhrazený místní nízkotlaký kotel nebo ultrazvukový zvlhčovač. Úprava vody na kotlích dodávajících páru pro zvlhčování by měla být netěkavého typu a všechny použité chemikálie by měly být schváleny FDA. Neměly by být používány filmovací aminy.  Přívod páry do každého zvlhčovače by měl být automaticky přerušen v případě poruchy průtoku vzduchu nebo nadměrné úrovně relativní vlhkosti vzduchu v potrubí (rh), a to nezávisle na jakémkoli regulačním zásahu a bez možnosti jeho zrušení. V oblasti absorpční vzdálenosti by neměly být žádné překážky v potrubí.  Absorpční vzdálenost by neměla být menší než 1,5 m a může být třeba i podstatně větší.  Potrubí v této oblasti by mělo být z nerezové oceli a skloněné k nízko položenému odtoku. 
Řízení zvlhčování by mělo zahrnovat kvalitní regulační ventil průmyslové kvality vybraný tak, aby zajišťoval dobrou regulaci přídavku vodní páry od 100% zatížení do 0% zatížení. Při návrhu řídicího systému pro zvlhčování v systémech VAV je třeba vzít v úvahu měnící se průtoky vzduchu. 
 

AHU – obecné údaje 

Velikost AHU by měla být určena na základě pečlivého vyhodnocení všech faktorů, od dynamické účinnosti, klasifikace vzduchotěsnosti, udržovatelnosti a přepravitelnosti, přístupu na místo, umístění provozních místností, celkových nákladů na systém včetně potrubí a celkových vlastních nákladů. Vzduchotechnické jednotky nebo části vzduchotechnických jednotek určené k instalaci ve venkovním prostředí by měly být zcela odolné proti povětrnostním vlivům, včetně veškerého externě namontovaného příslušenství. Části zvlhčovače vzduchu by měly poskytovat alespoň 1,5 m (5 stop) dlouhý volný absorpční prostor (ISO 14644-1) za parní lancetou a neměly by být instalovány bezprostředně před ventilátory nebo filtry. Všechny AHU, které podléhají pravidelné fumigaci (např. pomocí formalínového plynu), by měly být konstruovány s vhodnými zaslepovacími deskami, instalovanými na vstupu a výstupu vzduchu. Do všech sekcí by měl být instalován tepelně izolační materiál s tepelným odporem 1,25 m K/W, vložený mezi vnitřní a vnější plechový plášť a případně parotěsně uzavřený. Mělo by se zabránit vzniku tepelných mostů. Mělo by se zabránit viditelné kondenzaci na jakékoli části klimatizační jednotky za provozu.  Části, na kterých může docházet ke kondenzaci, by měly být minimalizovány a neměly by být korozivzdorné. Vnitřní povrchová úprava plechů všech částí AHU by měla být v jedné rovině bez past a trhlin. Každá sekce by měla být namontována na společném základním rámu, doplněném o zvedací oka a detaily pro upevnění, aby bylo zajištěno, že jednotka může být zvednuta, aniž by byla vystavena deformaci. Všechny součásti v rámci každé jednotlivé sekce by měly být snadno odnímatelné za účelem servisu nebo výměny. Všechny jednotky AHU by měly být schopny neomezeně odolávat vnitřnímu přetlaku a podtlaku.  Žádný panel by neměl v důsledku působení těchto tlaků vykazovat průhyb větší než 1/120 měřeno po úhlopříčce. Podlahy každé sekce by měly být navrženy tak, aby unesly soustředěná zatížení vyplývající z činností pracovníků údržby, a měly by být schopny unést např. hmotnost motoru ventilátoru při jeho manipulaci uvnitř jednotky. Pokud je to stanoveno, měly by být AHU zkoušeny na místě, aby se prokázalo, že únik vzduchu nepřekračuje určenou klasifikaci vzduchotěsnosti (viz příslušný oddíl “Návrh potrubí a rozvodů vzduchu”) nebo 1,2násobek špičkového projektovaného statického tlaku, podle toho, která hodnota je vyšší. Měly by být zahrnuty dvojité prosklené revizní otvory o průměru nejméně 200 mm (8″), které by měly být umístěny tak, aby bylo možné vidět všechny pohyblivé/aktivní části. Ve všech sekcích vyžadujících běžný přístup by měla být instalována přepážková světla (lodního typu). Mezi všemi součástmi by měly být umístěny výklopné, uzamykatelné, snadno odnímatelné (plně izolované) přístupové dveře (otevírané proti tlaku), aby bylo možné vyjmout ventilátory a motory atd.  Přístup do sekce ventilátorů by měl být ze strany pohonu motoru. Ústředny by měly obsahovat speciálně konstruované montážní body pro všechny snímače a pohony s dostatečným prostorem mezi sekcemi pro správné umístění těchto přístrojů. V bočních panelech napříč všemi topnými spirálami, chladicími spirálami, zvlhčovači, ventilátory nebo jak je uvedeno jinde, by měly být rovněž umístěny zkušební body I/D o průměru 25 mm doplněné šroubovacími krytkami. AHU, které obsahují HEPA filtry za ventilátory, by měly mít systém pohonu, který minimalizuje znečištění filtru, např. neškrtící řemeny, externí řemenové pohony nebo přímé pohony

Comments are closed.