Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Jméno a kontaktní údaje správce údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti.
Tyto informace o ochraně osobních údajů se vztahují na zpracování údajů:Správce: Julia Żarczyńska, Jeżycka 44a/5, 60865 Poznaň, Polsko. E-mail: info at sigma-lab.eu, telefon: +48 616242722.
Shromažďování a uchovávání osobních údajů a typ a účel jejich použití
a) Při návštěvě webových stránek

Při návštěvě našich webových stránek www.technologie-standard.eu jsou informace automaticky odesílány na náš webový server prohlížečem použitým na vašem koncovém zařízení. Tyto informace se dočasně ukládají do tzv. log souboru. Následující informace jsou shromažďovány bez vašeho zásahu a uchovávány až do jejich automatického vymazání:

 • IP adresa počítače, který podal žádost,
 • datum a čas přístupu,
 • název a adresa URL souboru, ke kterému se přistupuje,
 • webová stránka, ze které byl přístup uskutečněn (odkazující URL),
 • použitý prohlížeč a případně operační systém vašeho počítače, jakož i název poskytovatele přístupu.

Výše uvedené údaje zpracováváme pro následující účely:

 • Zajištění bezproblémového nastavení připojení k webové stránce,
 • zajištění pohodlného používání našich webových stránek,
 • vyhodnocení bezpečnosti a stability systému a
 • pro další administrativní účely.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f DSGVO. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů shromažďování údajů. V žádném případě nepoužíváme shromážděné údaje za účelem vyvozování závěrů o vaší osobě.
Kromě toho využíváme analytické služby, když navštívíte naše webové stránky (Matomo Analytics, bez cookies).

b) Při registraci k odběru našeho newsletteru

Pokud jste s tím výslovně souhlasili v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a DSGVO, použijeme vaši e-mailovou adresu k pravidelnému zasílání našeho newsletteru. Pro zasílání newsletteru stačí uvést e-mailovou adresu.
Z odběru se můžete kdykoli odhlásit, například prostřednictvím odkazu na konci každého newsletteru. Žádost o odhlášení můžete také kdykoli zaslat e-mailem na adresu: info att sigma-lab.eu

c) Při použití našeho kontaktního formuláře

Pokud máte jakékoli dotazy, nabízíme vám možnost kontaktovat nás prostřednictvím formuláře uvedeného na webových stránkách. Přitom je nutné uvést platnou e-mailovou adresu, abychom věděli, od koho dotaz pochází, a abychom na něj mohli odpovědět. Další informace můžete poskytnout dobrovolně.

Zpracování údajů za účelem kontaktování nás probíhá na základě vašeho dobrovolně uděleného souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. a DSGVO.
Osobní údaje, které jsme shromáždili za účelem použití kontaktního formuláře, budou po vyřízení vaší žádosti automaticky vymazány.

Předávání údajů
Vaše osobní údaje nepředáváme třetím stranám pro jiné než níže uvedené účely.
Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že:

 • jste k tomu dali výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. a DSGVO,
 • zpřístupnění je nezbytné pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f DSGVO a není důvod předpokládat, že máte převažující zájem hodný ochrany, aby vaše údaje nebyly zpřístupněny,
 • v případě, že existuje zákonná povinnost zpřístupnit vaše údaje podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. c DSGVO, jakož i
 • je to právně přípustné a nezbytné pro zpracování smluvních vztahů s vámi podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b DSGVO.

Soubory cookie
Na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Jedná se o malé soubory, které jsou automaticky vytvářeny vaším prohlížečem a ukládány do vašeho koncového zařízení (notebooku, tabletu, chytrého telefonu apod.) při návštěvě našich stránek. Soubory cookie nezpůsobují ve vašem koncovém zařízení žádné škody a neobsahují viry, trojské koně ani jiný škodlivý software.
Většina prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky. Svůj prohlížeč však můžete nastavit tak, aby se do vašeho počítače žádné soubory cookie neukládaly nebo aby se před vytvořením nového souboru cookie vždy objevila zpráva. Úplná deaktivace souborů cookie však může znamenat, že nebudete moci používat všechny funkce našich webových stránek (kontaktní formulář).

Analytické nástroje
Nástroje pro sledování

Níže uvedené a námi používané sledovací nástroje jsou prováděny na základě čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f DSGVO. Pomocí používaných sledovacích opatření chceme zajistit design orientovaný na potřeby a průběžnou optimalizaci našich webových stránek. Na druhé straně používáme sledovací opatření ke statistickému zaznamenávání používání našich webových stránek a k jejich vyhodnocování za účelem optimalizace naší nabídky pro vás. Tyto zájmy je třeba považovat za oprávněné ve smyslu výše uvedeného ustanovení.
Příslušné účely zpracování údajů a kategorie údajů naleznete v příslušných sledovacích nástrojích.

Matomo

K analýze a statistickému vyhodnocování používání webových stránek používáme open source software Matomo.
Soubory cookie nepoužíváme. Tyto informace slouží k vyhodnocování používání webových stránek a umožňují nám navrhovat naše webové stránky v souladu s požadavky. Informace nejsou předávány třetím stranám.
IP adresa není v žádném případě spojována s dalšími údaji týkajícími se uživatele. IP adresy jsou anonymizovány tak, aby je nebylo možné přiřadit (maskování IP).
Vaše návštěva těchto webových stránek je v současné době zaznamenávána webovou analytikou společnosti Matomo. Kliknutím zde (https://matamo.org/docs/privacy/) můžete zastavit zaznamenávání vaší návštěvy.

Zásuvné moduly pro sociální média
Tyto webové stránky nepoužívají žádné pluginy sociálních médií.

Práva subjektu údajů
Máte právo

 • V souladu s čl. 15 DSGVO požadovat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme. Zejména můžete požadovat informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny, plánované době uložení, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo vznesení námitky, existenci práva na stížnost, původu vašich údajů, pokud nebyly shromážděny námi, jakož i existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a případně smysluplné informace o jeho podrobnostech;
 • v souladu s čl. 16 DSGVO požadovat okamžitou opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které uchováváme;
 • v souladu s čl. 17 nařízení požadovat výmaz námi uložených osobních údajů, ledaže je zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • v souladu s čl. 18 DSGVO požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud přesnost údajů zpochybňujete, zpracování je protiprávní, ale vznesete námitku proti jejich výmazu a údaje již nepotřebujeme, ale potřebujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 DSGVO;
 • podle čl. 20 DSGVO získat vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jinému správci;
 • kdykoli odvolat svůj souhlas v souladu s čl. 7 odst. 3 DSGVO. To má za následek, že v budoucnu již nebudeme moci pokračovat ve zpracování údajů na základě tohoto souhlasu; a
 • podat stížnost u dozorového úřadu v souladu s čl. 77 DSGVO. Za tímto účelem se zpravidla můžete obrátit na dozorový úřad v místě svého obvyklého bydliště nebo pracoviště nebo našeho sídla.

Právo na námitku
Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f DSGVO, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů podle čl. 21 DSGVO, pokud k tomu existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace nebo pokud námitka směřuje proti přímé reklamě. V druhém případě máte obecné právo vznést námitku, které uplatňujeme bez uvedení konkrétní situace.
Pokud chcete využít svého práva na odvolání nebo námitku, postačí zaslat e-mail na adresu info at sigma-lab.eu.

Zabezpečení údajů
V rámci návštěvy webových stránek používáme rozšířený postup SSL (Secure Socket Layer) ve spojení s nejvyšší úrovní šifrování podporovanou vaším prohlížečem. Zpravidla se jedná o 256bitové šifrování. Pokud váš prohlížeč 256bitové šifrování nepodporuje, používáme místo něj 128bitovou technologii v3. Zda je jednotlivá stránka našeho webu přenášena v šifrované podobě, poznáte podle uzavřeného zobrazení symbolu klíče nebo zámku ve spodním stavovém řádku prohlížeče.
Používáme také vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, která chrání vaše údaje před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo před neoprávněným přístupem třetích stran. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále zdokonalována v souladu s technologickým vývojem.

Aktuálnost a změny tohoto prohlášení o ochraně údajů
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuálně platné a má stav květen 2018.
Vzhledem k dalšímu vývoji našich webových stránek a nabídek na nich nebo vzhledem ke změně zákonných či úředních požadavků může být nutné toto prohlášení o ochraně osobních údajů změnit.