Čisté prostory – design (část 2)

Čisté prostory – design (část 2)

 
 • Čisté prostory se mohou skládat z více zón a/nebo místností s různými požadavky na kontrolu kontaminace.
 • Cílem návrhu by měla být ochrana výrobků nebo procesů nebo jejich zadržení, pokud jsou nebezpečné.
 • Segregace se vytváří pomocí fyzikálních prostředků, aerodynamických prostředků nebo obojího.
 • Čisté prostory by měly být chráněny před kontaminací ze sousedních méně čistých prostor.
 • Některé případy mohou vyžadovat kombinaci různých směrů proudění vzduchu pro ochranu i zadržení.
 • Při dvou zónách oddělených fyzickou bariérou by mělo být vytvořeno proudění vzduchu přes netěsné cesty mezi prostory.
 • V případě dvou zón oddělených bez fyzické bariéry je segregační proudění vzduchu účinné pouze tehdy, pokud cesta proudění a rychlost proudění vzduchu neumožní zpětné proudění nebo vniknutí kontaminace.
 • V případech, kdy je vyžadována vysoká úroveň segregace, je třeba zvážit použití separačních zařízení (ISO 14644-7).
 • Možná je kombinace aerodynamické segregace a fyzické bariéry v případě větších výrazných otvorů ve fyzické bariéře.
 • V případech, kdy je vyžadována vysoká úroveň ochrany, je třeba zvážit použití oddělovacích zařízení (ISO 14644-7).
 • Množství doplňovacího vzduchu by mělo být dostatečné pro účely větrání osob a pro kompenzaci ztrát vzduchu.
 • V konceptu fyzické bariéry jsou dvě nebo více zón odděleny pevnou konstrukcí na jednotlivé místnosti/prostory.
 • Fyzické bariéry mohou mít různou úroveň integrity a mohou být vybaveny místními průchody.
 • Korelační rozsah tlakových rozdílů mezi sousedními čistými prostory nebo čistými zónami lze zvolit správným návrhem proudění vzduchu.
 • Proudění vzduchu mezi zónami lze nastavit a udržovat pomocí různých technik regulace proudění vzduchu.
 • Koncepce aerodynamické segregace lze prokázat realizací segregace testu nebo vizualizací proudění vzduchu, jak je popsáno v normě ISO 14644-3.
 • Pro vysokou úroveň ochrany je potřeba zvážit použití oddělovacích zařízení (ISO 14644-7).
 • Doplňovací vzduch by měl být dostatečný pro větrání lidí a pro kompenzaci ztrát vzduchu způsobených únikem přes hranice čistých prostor nebo čistých zón a odváděného vzduchu z jiných zařízení, jako jsou odlučovací zařízení.
 

Koncept fyzické bariéry:

 • Dvě nebo více zón jsou odděleny pevnou konstrukcí na jednotlivé místnosti/prostory.
 • Fyzické bariéry (např. stěny, podlahy, stropy, dveře, zástěny) tvořící uzavřený prostor mohou mít různou úroveň integrity a mohou být vybaveny místními průchody.
 • Koncepce proudění vzduchu umožňuje výběr korelačního rozsahu tlakových rozdílů mezi sousedními čistými prostory nebo čistými zónami s různou úrovní čistoty.
 • Konstrukce by měla řízeným způsobem vyrovnávat proudění vzduchu v každé z oddělených zón, aby se udržel správný tlakový rozdíl.
 • Regulace proudění vzduchu mezi zónami může být zajištěna pomocí aktivních/automatických nebo pasivních/manuálních systémů.
 • Tlakové rozdíly mezi místnostmi by měly obvykle pohybovat v rozmezí 7,5 – 15 Pa.
 • Měla by být přijata opatření k zajištění přesného měření oddělovacího průtoku nebo tlaku a k prokázání stability zařízení pomocí počítačové simulace/animace.

Koncept aerodynamické segregace:

 • Segregační proud vzduchu může účinně oddělit čisté a méně čisté sousední zóny.
 • Hodnota oddělovacího průtoku vzduchu mezi zónami by měla být dostatečná k odstranění znečišťujících látek a k jejich odvětrání mimo méně čistou zónu. Minimální hodnota pro oddělovací průtok by měla být stanovena na základě rizikové analýzy.

 • Nejvhodnější rychlost proudění vzduchu by měla být zvolena tak, aby nedošlo k přerušení laminárního toku vzduchu nebo k nepřijatelné turbulenci.

 • Aerodynamická segregace může být ovlivněna změnou teploty, vlhkosti nebo tlaku vzduchu mezi zónami.

 • Rychlost proudění vzduchu by měla být kontrolována a udržována konstantní, aby nedocházelo k prudkým změnám, které by mohly ovlivnit účinnost aerodynamické segregace.

 • Pokud je to nutné, může být instalován systém sledování a řízení k zachování potřebné rychlosti průtoku vzduchu a oddělovacího průtoku vzduchu.

 • Pokud se aerodynamická segregace používá jako jediný způsob ochrany, měla by být provedena zkušební validace k prokázání účinnosti tohoto přístupu. K tomu lze použít techniky vizualizace proudu vzduchu, jako jsou testy s kouřem nebo prachem.

 • Aerodynamická segregace je obvykle méně spolehlivá než fyzické bariéry, ale může být užitečná tam, kde je potřeba flexibilita, jako je otevření dveří nebo přechod mezi zónami. Zároveň je však třeba dodržovat přísnější provozní postupy a řízení, aby byla zajištěna účinná ochrana.

 • Aerodynamická segregace může být také použita v kombinaci s fyzickými bariérami pro zvýšení úrovně ochrany. Tento přístup může být užitečný tam, kde je potřeba vysoká úroveň ochrany, ale omezení prostoru nebo nákladů neumožňují instalaci plně uzavřeného systému.


Comments are closed.